Studie naar strenger parkeerbeleid

Body: 
Het college van bestuur gaat op korte termijnmaatregelen nemen om de parkeeroverlast in de Uithof tegen te gaan.Gestudeerd wordt op een systeem van slagbomen entoegangspasjes.

Aanleiding voor het onderzoek is het feit dat de universitaireparkeerterreinen de laatste tijd vaak overvol zijn en dat daardoorregelmatig sprake is van gevaarlijke situaties. Op hetparkeerterrein van het Kruytgebouw worden bijvoorbeeld met zekereregelmaat de nooduitgangen door auto's geblokkeerd. Vorige weekdeelde de Utrechtse politie in de Uithof een kleine vijftig bonnenuit aan foutparkeerders.

Omdat de garage onder de nieuwe Universiteitsbibliotheek pasover enkele jaren soelaas zal bieden voor het tekort aanparkeerruimte, heeft het college van bestuur nu besloten tot eenonderzoek naar een rigoreuze aanpak. Gedacht wordt aan demogelijkheid om de toegang tot de parkeerplaatsen door middel vanslagbomen te beperken tot bepaalde categorieën autogebruikers.Medewerkers van universiteit en hogeschool en hun gasten zoudenvolgens het college voorrang moeten krijgen en hun auto gratis oftegen een gering bedrag in de Uithof moeten kunnen neerzetten.

Ook derden moeten bij voldoende ruimte gebruik kunnen blijvenmaken van de parkeervoorzieningen, vindt het college. Maar dan weltegen een tarief dat concurrerend is met de vijftien gulden diebezoekers aan de AZU-parkeergarage voor een dag kwijt zijn. Veelziekenhuisbezoekers kiezen nu voor de universitaire parkeerplaatsenwaar ze per dag een tientje goedkoper uit zijn.

Het college hoopt in januari meer duidelijkheid te kunnen gevenover de te nemen maatregelen. Dan zal ook worden bepaald welkparkeerregime voor studenten zal gaan gelden. Welke kant datuitgaat zou overigens kunnen worden afgeleid uit een stuk van deVereniging Samenwerkingsverband Uithofbeheer. Daarin wordtvoorgesteld om studenten van hogeschool en universiteit, gezien deschaarste aan parkeervoorzieningen, uit te sluiten van de in tevoeren voorrangsregeling.

Om de verkeersproblematiek de baas te blijven, hebben deUithofpartners inmiddels besloten om in de toekomst tweevervoerscoördinatoren in de Uithof aan het werk te zetten.Eén van die twee functionarissen gaat zijn werk doen tenbehoeve van het Universitair Medisch Centrum, de ander vooruniversiteit en hogeschool. @Auteur=EH