UU: meevaller van twintig miljoen

Body: 
De Utrechtse universiteit heeft over 1999 in plaatsvan het begrote tekort van drie miljoen gulden een positiefresultaat geboekt van rond de twintig miljoen. De 'winst' komtvrijwel volledig voor rekening van faculteiten en diensten.

De omvang van het exploitatieoverschot over 1999 blijkt uit deonlangs door het college van bestuur gepubliceerde jaarrekening. Decijfers laten zien dat bij de faculteiten en diensten vorig jaar intotaal ruim 22 miljoen gulden meer binnenkwam dan werd uitgegeven.Op centraal niveau werd weliswaar een tekort geboekt van een kleinedrie miljoen, maar dat wordt verklaard door een forse storting inhet nieuwe Fonds voor leeftijdsbewust kwaliteitsbeleid. Uit deJaarrekening blijkt dat er in totaal in de universiteit inmiddelsruim een miljard gulden omgaat.

Verreweg de meeste faculteiten boekten over 1999 een positiefresultaat. Koploper was Natuur- & Sterrenkunde dat zijn toch alimposante bedrijfsreserve met een winst van bijna vijf miljoengulden tot boven de dertig miljoen zag stijgen. Ook hetFaciliteiten Bedrijf Utrecht draaide met een winst van bijna viermiljoen gulden een prima jaar. De faculteit Letteren slaagde erondanks haar financiƫle problemen in om in 1999 de tering naarde nering te zetten en hield daardoor drie miljoen gulden over.

Tegenover deze positieve geluiden staat het nieuws dat defaculteit Geneeskunde vorig jaar onverwacht in de rode cijfers isgeraakt en een tekort boekte van ruim vijf miljoen gulden. Eenbelangrijke oorzaak hiervoor was de invoering van het nieuwecurriculum, waarvoor forse investeringen noodzakelijk waren. Hetcollege van bestuur verwacht dan ook dat er sprake is van eenincidentele dip. Meer structureel lijken de problemen bij hetUniversiteitsmuseum dat op een begroting van drie miljoen guldeneen half miljoen verloor en daardoor de nog resterendebedrijfsreserve als sneeuw voor de zon zag verdwijnen. Inmiddelsheeft het college van bestuur de toewijzing aan het museum met tweeton verhoogd.

Net als vorig jaar vormen de stijgende inkomsten uitcontractactiviteiten de voornaamste verklaring voor het feit dat deuniversiteit in plaats van een tekort een fors overschot heeftgeboekt. In totaal verrichtte de universiteit in 1999 voor 251miljoen gulden aan werk voor derden, waarvan voor 109 miljoen aancontractonderzoek.

EH