Veldhuis pleit voor vijfde jaar voor alfa/gamma

Body: 
'De overheid heeft een structurelefinancieringsverantwoordelijkheid voor het hoger onderwijs'. Diegevoelige opmerking maakte collegevoorziiter Jan Veldhuis afgelopenmaandag bij de opening van het 364ste Utrechts Academisch Jaar.'Gevoelig' omdat hij tegelijk pleitte voor een tweejarigemasterfase voor alfa's en gamma's. En die gaat geld kosten.

Net als elders in Nederland stond Veldhuis' speech hoofdzakelijkin het teken van het bachelor/master-model, en meer specifiek inhet teken van het rapport Rinnooy Kan dat over deze tweedeling vanhet hoger onderwijs handelt.

"Op de meeste punten een goed advies", vindt Veldhuis.Flexibilisering van leerwegen via meerdere door- enuitstroommogelijkheden, verbeterde rendementen en eeninternationale herkenbaarheid kunnen voortvloeien uit dit'Angelsaksische model'.

Kanttekeningen zette Veldhuis echter bij de selectie voor demasterfase, de mogelijkheid om behalve bta-medische opleidingen kalfa-gamma opleidingen een tweejarige masterfase toe te kennen ende mogelijkheden om ook andere masters in te richten dan loutervoor onderzoek zonder overigens te ver-HBO'iseren.

Wat de bekostiging van dit nieuwe Angelsaksisch model betreft,ligt er een primaire verantwoordelijkheid bij de overheid. Maaraangezien de studiefinanciering mr een hobbel is dan de kosten vande opleiding en dat met name in de alfa-gamma sector, waarin bijnadriekwart van de studenten is ondergebracht sluit Veldhuis een'ouderafhankelijke studiebeurs' niet uit. "In welk ander land danNederland wordt door de overheid ca. 25.000 gulden aan beursgegeven aan kinderen met ouders die enkele tot vele tonnen per jaarverdienen?", vroeg de collegevoorzitter zich retorisch af.

De opmerking was bedoeld als alternatief = als de overheid datdoor Veldhuis wenselijk geachte, vijfde jaar voor alfa-gamma alniet zelf wil of kan betalen, op de universiteiten kan zij debekostiging van een vijfjarige alfa-gamma opleiding in ieder gevalniet afschuiven. "Het advies van Rinnooy Kan dat universiteitendienen te voorzien in aanvullende studiefinanciering is tenprincipale in strijd met ons publieke stelsel", aldus Veldhuis."Studiefinanciering is een overheidsverantwoordelijkheid." Of,aldus kennelijk de mening van Veldhuis, een verantwoordelijkheidvan de ouders.

Overigens constateerde de collegevoorzitter dat dit inzicht ooktot de politiek begint door te dringen, en daarom is het jammer dateen vijftigtal hoogleraren meenden vorig jaar een 'klaagschrift'over de universiteiten te moeten uitgeven. Waarom schrijft de'wetenschappelijke bloem der natie' niet een 'open brief' over haaronderzoek, het belang ervan en 'de constraints waarbinnen ze anno2000 moeten werken'? Dat zou volgens Veldhuis mr impact hebben danhet manifest <I>Naar een universitair reveil<I>.

AH

Zie ook de pagina's de Analyse (Rubrieken) enhet artikel 'Veldhuis tijdens opening Academisch jaar = 'Deoverheid moet betalen en mag niet wegduiken!''