U-raad akkoord: geen instemmingsrecht op plan voor nieuwe opleiding

Rebo-decaan Janneke Plantenga bij de start van de nieuwe opleiding PPE in 2018. Foto DUB.

Welke bevoegdheden hebben faculteitsraden en de universiteitsraad als de UU een nieuwe opleiding start of juist stopt met een bestaande opleiding? De afgelopen anderhalf jaar stond die vraag vaak op de agenda van overleggen tussen de U-raad en het CvB.

De aanleiding hiervoor waren onder meer de negatieve ervaringen rondom de inspraak bij het opzetten van de opleidingen Philosophy, Politics & Economics (PPE) en Molecular Biophysical Life Science (MBLS).

De medezeggenschap voelt zich vaak onvoldoende gehoord in de besluitvorming over de opzet van nieuwe opleidingen. Zeker als het om opleidingen gaat die door twee faculteiten samen worden aangeboden, zijn de procedures onduidelijk.

Geschillencommissie
In de discussies speelde lange tijd een verschil van interpretatie van de Wet Hoger Onderwijs (WHW) een belangrijke rol. Beide partijen schermden daarbij met oordelen van onderwijsjuristen.

De universiteitsraad meende dat de WHW voorschrijft dat faculteitsraden adviesrecht moeten krijgen en de U-raad instemmingsrecht. Het UU-bestuur was het niet eens met deze weergave van de wet. Volgens het CvB hebben faculteitsraden en U-raad zeggenschap over strategische plannen en begrotingen maar niet over specifieke onderdelen daarvan.

Toen het UU-bestuur zich desondanks bereid toonde om faculteitsraden adviesrecht te geven voor het opzetten van nieuwe opleidingen, was dit voor de U-raad niet voldoende. Die bleef bij de eis van instemmingsrecht voor de universiteitsraad om te kunnen garanderen dat de inspraakprocedure goed was verlopen en te kunnen beoordelen hoe de nieuwe opleiding past in het totale UU-onderwijsaanbod.

Gedreigd werd het verschil van inzicht voor te leggen aan de geschillencommissie voor de medezeggenschap in het hoger onderwijs.

State of the union
Eind vorig jaar kwam het UU-bestuur met een nieuwe tegemoetkoming. De U-raad krijgt adviesrecht op een nieuw beleidskader voor het Utrechtse opleidingenaanbod. Om verschillende redenen – zoals de blijvende groei van de studentenaantallen en politieke twijfel aan het nut van sommige opleidingen – heeft het UU-bestuur er sowieso behoefte aan om de samenhang tussen alle opleidingen in kaart te brengen.

De U-raad krijgt bovendien een jaarlijks ‘bespreekrecht’ op dat opleidingenaanbod. In de wandelgangen wordt gesproken over een ‘state of the union’ of ‘state of the university’ van de rector waarop raadsleden dan commentaar zouden kunnen leveren.

Na lang twijfelen en niet nadat het UU-bestuur extra toelichting had gegeven over de precieze gang van zaken, gingen na de personeelsleden ook de meeste studenten in de raad akkoord.

Alleen de studentenfractie van UUinActie stemde tegen. De raadspartij liet eerder in een opinie op DUB al blijken grote bezwaren te hebben. Raadslid Sifra Meijers stelde in een stemverklaring: "Andere raadsleden zeggen dat dit een stap in de goede richting is, maar daar nemen wij geen genoegen mee."

Advertentie